Đào tạo và huấn luyện thuyền viên
Đào tạo và huấn luyện thuyền viên Đào tạo và huấn luyện thuyền viên

Ngày 01/4/2013 Trung tâm Huấn luyện thuyền viên đã mở các lớp cập nhật nghiệp vụ cho 94 thuyền viên boong và máy mang quốc tịch Nigeria.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container