Danh sách Chứng chỉ/chứng nhận (Certificate)

NoHọ tên
Fullname
Ngày sinh
Date of birth
Còn hiệu lực?
Valid?
Loại giấy tờ
Certificate name
Tên khóa
Training course
Số giấy tờ
Certificate No.
Chức danh
Capacity
Ngày cấp
Date of issue
Ngày hết hạn
Date of expiry
Lý do cấp
Reason
Không có dữ liệu.

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container