Hải đồ điện tử
Hải đồ điện tử Hải đồ điện tử

Công ước về việc trang bị Hải đồ điện tử trên tàu biển đã được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua và đã bắt đầu có hiệu lực từ năm 2012 như sau:

  Đối với các tàu đóng mới thì áp dụng như sau:

- Tàu khách đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 500 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2012

- Tàu dầu đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 3000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2012

- Tàu hàng đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 10000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2013

- Tàu hàng đóng mới có dung tích đăng ký toàn phần từ 3000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2014

  Đối với các tàu hiện có thì áp dụng như sau:

- Tàu khách có dung tích đăng ký toàn phần từ 500 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2014

- Tàu dầu có dung tích đăng ký toàn phần từ 3000 gt trở lên áp dụng từ 01/7/2015

- Các tàu hàng thì tùy theo kích cỡ khác nhau sẽ áp dụng từ năm 2016 đến năm 2018.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam.


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container