Đào tạo và huấn luyện thuyền viên Đào tạo và huấn luyện thuyền viên

Ngày 01/4/2013 Trung tâm Huấn luyện thuyền viên đã mở các lớp cập nhật nghiệp vụ...

View more

Cung ứng và quản lý thuyền viên Cung ứng và quản lý thuyền viên

Cung ứng và quản lý thuyền viên

View more

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải

View more

News Events