Đào tạo và huấn luyện thuyền viên Đào tạo và huấn luyện thuyền viên

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên đã mở các lớp cập nhật nghiệp vụ thuyền viên...

Xem thêm

Cung ứng và quản lý thuyền viên Cung ứng và quản lý thuyền viên

  Cung ứng và quản lý thuyền viên

Xem thêm

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải

Xem thêm

Tin tức Sự kiện